Productiesystemen
Organisaties investeren in de toekomst. Vaak is dat in de vorm van nieuwe hardware >> de core-business dient in stand gehouden te worden. Die hardware bestaat uit technische systemen waaronder het hoofdsysteem en een aantal ondersteunende subsystemen.
Het hoofdsysteem is dan de primaire productie-unit en de ondersteunende systemen zijn dan systemen op het gebied van logistiek, ICT en administratieve processen. Het primaire productie-systeem bestaat meestal uit een "eigen" product of deelproduct waaromheen een aantal "externe" componenten gegroepeerd zijn. Het kan ook een productieproces zijn waarbij basisproducten omgevormd worden van een chemisch of biologisch proces naar een eindproduct.
Uitbreidingen of vernieuwingen in het core productieproces vereisen een terdege voorbereiding. Tijdens die voorbereidingsfase vindt het idee plaats en wordt dat idee omgezet in een scope en een contract voor een externe partij die de uitbreiding voor zijn rekening neemt. De capaciteit om de uitbreiding zelf ter hand te nemen is niet voorhanden en zou die het wel zijn dan is het de vraag of het slim is om de volledige organisatie van het project met eigen mensen uit te voeren. Voor een succesvolle aanbesteding van die uitbreiding dienen er een aantal ingrediënten op de juiste wijze gemixt en gemonitord te worden.
Het opstellen van een doordachte scope en de ontrafeling van de interfaces met de bestaande omgeving is wezenlijk voor een goed verloop van het project. Er zijn grote investeringen vaak verknoeid, letterlijk door een te lichtzinnige aanpak. "Reparaties" van het oorspronkelijke plan tijdens de uitvoering kosten vaak tot het dubbele van het oorspronkelijk bedachte budget.
In het contract met de opdrachtnemer leidt dit tot onnodige discussies en erger tot een glijdend project dat alleen nog tot een goed einde gebracht kan worden door veel extra geld te fourneren. Conclusie: een project maak je in de voorbereiding! De scope wordt aanbesteed. Diverse partijen in de markt "beweren" het project ter hand te kunnen nemen en te kunnen bouwen. Een serieuze marktinventarisatie als huiswerk vooraf genereert inzicht.
De scope is de basis van het contract. Het contract is op zijn beurt weer de verbintenis tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. In het contract wordt afgesproken hoe partijen met elkaar omgaan. Wie is voor wat verantwoordelijk? Hoe worden de risico's afgedekt? Wat doe je met uitloop in tijd, in geld en hoe ga je om met onvoorziene gebeurtenissen? Hoe communiceer je met de omgeving?
Vertrouwen, transparantie, helderheid, elkaar begrijpen, goede schriftelijke afspraken en voorkomen in plaats van herstellen. Senior experts van iPro industrial realiseren uw uitbreidings- en vervangingsinvesteringen en brengen expertise en know how in.